Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Autopar.nl, gevestigd te Leeuwarden
Versie geldig vanaf 01-01-2010
Handelsonderneming Drive Engineering BV wordt in de algemene voorwaarden genoemd als Drive, Autopar en Autopar.nl – De afnemer kan worden aangeduid als klant, u, consument, cliënt en/of afnemer.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Autopar.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Autopar.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de deze algemene voorwaarden en leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Autopar.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Autopar.nl erkend.
1.4 Autopar.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Autopar.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Autopar.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Autopar.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s.
3.4 Wanneer aangegeven, wordt op onze producten de marge-regeling toegepast. Dit houdt in dat over gebruikte producten, tenzij anders vermeldt, reeds BTW is geheven en derhalve niet wordt doorberekend. Dit wordt duidelijk op de verkregen (digitale) factuur.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Autopar.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Autopar.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken en/of haar verpakking bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Autopar.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Terugbetalingstermijn en vorm: De retourbetaling van het aangekochte product wordt binnen 14 dagen na ontvangst door Autopar overgemaakt op het rekeningnummer waarmee de bestelling is betaald, in geval van Paypal of ander soortig betaling dan wordt deze aankoopmanier ook gehanteerd als retourbetaalmethode tenzij anders besloten door Autopar.
4.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
4.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn geleverd en/of vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• Wanneer het chassisnummer bij een order word gemeld bij een bestelling word er een check gedaan of het bestelde onderdeel/dienst overeenkomt met het type auto. Wanneer de consument zelf in de extra opties een andere waarde aangeeft dan het chassisnummer laat zien dan is deze waarde leidend omdat de klant het voertuig aan zijn eigen eisen kan hebben aangepast, iets wat de beschikbare data bij het chassisnummer niet laat zien.
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• goederen met een houdbaarheidsdatum
• gereedschappen en informatiedocumenten
4.5 Indien wegenkaarten worden afgenomen van Autopar.nl kunnen deze niet geretourneerd worden tenzij deze in de originele verpakking wordt geretourneerd. Ook de folie waar de navigatie dvd/hoes van DVD in zit mag niet kapot/verbroken/gescheurd zijn of geheel ontbreken.
4.6 Speciaal bestelde onderdelen op kenteken of chassisnummer zoals schijfremmen, bekabelingssetjes, schakelaar(s), bedrading, software, radio’s, navigatiesystemen, camera’s, sensoren, achterlichten, koplampen, slijtageonderdelen, remonderdelen, motoronderdelen, sidebars, carrosserieonderdelen, interieuronderdelen, lakken/oliën, koppelingsplaten, drukgroepen, tandriemen, afdichtrubbers, raamrubbers, tandriemsetjes, loopwerken e.a. delen worden na levering niet retour genomen.
4.7 Montages van onderdelen zoals parkeersensoren, stuurwielen, carrosseriedelen, parkeersensoren, cruisecontrole, interieur/exterieurdelen, bluetooth systemen, radio/navigatiesystemen, (achteruitrij)camera’s e.a. door Autopar geleverde items zijn/worden gemonteerd volgens het beste inzicht van de monteurs. Hiermee gaat de klant in alle gevallen akkoord. Kalibraties, speciale afstellingen en speciale positie plaatsingen worden nooit uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk vermeld op de website van Autopar en wordt altijd een gespecificeerde meerpijs voor berekend van minimaal 120 euro excl. btw. per product/item. Dit is geen grond voor ontbinding of herroeping van de aankoop van de dienst en/of het product.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Autopar.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Autopar.nl. Autopar.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Autopar.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Autopar.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Autopar.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Is de fabriekgarantie reeds verlopen vanwege een gebruikt (marge) product, of andere reden dan krijgt u standaard 3 maanden garantie (tenzij anders aangegeven) op de werking van het product vanuit Autopar en vervalt geheel wanneer het product/item wordt gemonteerd door een montagelocatie van eigen keuze welke niet door Autopar erkend is, verwijzende naar paragraaf 6.7 en 6.8.
6.2 De garantietermijn van Autopar.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Autopar.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken en vervalt geheel wanneer het product/item wordt gemonteerd door een montagelocatie van eigen keuze welke niet door Autopar erkend is, verwijzende naar paragraaf 6.7 en 6.8.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Autopar.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via e-mail te melden aan Autopar.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan Autopar.nl schriftelijk of via e-mail (waar reactie op is geweest) te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Autopar.nl gegrond worden bevonden, zal Autopar.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Autopar.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Autopar.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Autopar.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Autopar.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Autopar.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel of onkundig handelen.
6.6 Autopar.nl biedt standaard 3 maanden garantie op haar producten tenzij anders vermeld. Wanneer het product niet functioneert naar behoren is het mogelijk om binnen een 14 dagen na ontvangst het product om te ruilen voor een vergelijkbaar product (ten alle tijden nader te bepalen door Autopar.nl) of het aankoopbedrag retour te ontvangen.
6.7 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Autopar.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Autopar.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) de inbouw van een product van Autopar door een bedrijf of particulier gedaan wordt dat niet door Autopar erkend is, of als inbouwlocatie/bedrijf door Autopar is aangesteld ten tijden van de levering van het product. Autopar erkend momenteel standaard haar eigen inbouwlocaties en alvorens de montage heeft plaatsgevonden, door Autopar goedgekeurde officiele Volkswagen, Audi, Seat en Skoda dealers in Nederland. Wilt u graag een andere garage een onderdeel laten monteren waarbij u nochtans aanspraak wilt maken op eventuele garantie vanuit Autopar dan dient u dit alvorens de montage met Autopar schriftelijk of per e-mail te overleggen en goedkeuring van Autopar te verkrijgen.
6.8 De juiste werking van, en garantie op, onze geleverde producten en materialen als zodanig wordt enkel toegezegd wanneer deze juist is geïnstalleerd, geplaatst en/of gemonteerd door een door Autopar erkend inbouwbedrijf. Wanneer Autopar.nl of een van haar voorgestelde inbouwbedrijven de producten voor uw monteert/installeert wordt er uitgegaan van een originele Volkswagen/VAG basis/ondergrond.
6.9 Wanneer de afnemer ervoor kiest een product in eigen beheer te installeren dan kunnen wij u geen garantie geven op de juiste werking. Na juiste installatie dient een product in de meeste gevallen geprogrammeerd/gecodeerd te worden om een juiste werking te bewerkstelligen. Dit is zeer specialistisch. Wij kunnen dit eventueel voor de afnemer verzorgen. Tevens geven wij, tenzij anders is overeengekomen, geen kosteloze technische, telefonische of e-mailondersteuning wanneer de klant dit product elders laat inbouwen.
6.10 Er bestaat een 3 maanden garantieregeling op gedane reparatie van Autopar. Autopar is nimmer verantwoordelijk voor reparatie die nodig zijn aan radio’s, navigatiesystemen, parkeersensoren(sets), (achteruitrij)camera nadat een reparatie al heeft plaatsgevonden en niet veroorzaakt kan zijn door Autopar. Systemen kunnen op meerdere vlakken defect raken. Firmware en hardware op aangeboden reparaties kunnen in zijn totaliteit vervangen worden tijdens en na reparatie. Autopar is dan ook nimmer verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden, items en/of software die meegeleverd worden met het product, toestel of systeem / set dat niet origineel bij het product, toestel of systeem / set is geleverd.
6.11 Wanneer Autopar in een van haar voorgestelde inbouwlocaties een product/item/(inbouw)dienst/service verricht valt deze onder garantie van Autopar, tenzij het product/item/(inbouw)dienst/service volgens punt 6.3, 6.5 en 6.13 niet meer in aanmerking komt voor garantie, dan zijn de kosten voor in/uitbouw voor product/item/(inbouw)dienst/service van de afnemer.
6.12 Op elektronische apparaten in de ruimste zin van het woord (o.a. radio’s, beeldschermen, panelen, pdc unit’s, mobiele apparaten, audio onderdelen, modules, connectoren etc.) word 1 maand garantie gegeven op de interne elektronische delen en haar werking. Drukknoppen, schuiven, panelen, connectoren e.a. aan de buitenzijde zichtbare bedieningselementen van het apparaat/item valt niet onder de garantie van Autopar.
6.13 Montages, coderingen en/of programmeringen uitgevoerd door Autopar mogen niet gewijzigd/aangepast of uitgebreid worden door derden. Wanneer dit wel gebeurt vervalt alle garantie van het product en de eventueel daarbij horende installatie. Hier vallen ook auto/software/firmware en/of product updates van merkdealers onder.
6.14 Autopar is niet verplicht een onderdeel / product opnieuw te coderen en/of te herstellen wanneer de werking teniet is gedaan door een derde (hier valt ook de merkdealer onder).

7. Aanbiedingen, Kortingen en Kortingscodes
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Autopar.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen van punt 7 verbinden Autopar.nl slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Autopar.
7.4 Aanbiedingen van Autopar.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Autopar.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.7 Kortingen en/of kortingscodes worden tijdelijk aangeboden. De periode waarin een kortingscode wordt aangeboden is bindend. Dat wil zeggen dat de korting enkel en alleen geldt voor de genoemde periode tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Er kan buiten deze periode nimmer claim gemaakt worden op de dan verlopen kortingscodes en/of kortingsacties. Een korting wordt pas doorgevoerd wanneer de kortingscode is toegepast, wanneer een product besteld wordt in een kortingsperiode zonder het aangeven van de kortingscode bij de bestelling, dan is het totaalbedrag op de factuur van toepassing.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Autopar.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Autopar.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Autopar.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, teksten etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Autopar.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Autopar.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Autopar.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Autopar.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Autopar.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Autopar.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Autopar.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking/handleiding/informatie via e-mail of telefoon en/of raadpleeg onze website.
11.2 Wanneer Autopar een radio/navigatiesysteem of andere (multimedia) apparaat repareert en binnen 3 maanden de klacht zich opnieuw voordoet valt dit onder de garantieregeling.
11.3 Reparaties van radio/navigatiesystemen en ander soort onderdelen/producten zijn voor risico van de afnemer. Wanneer een apparaat ter reparatie wordt aangeboden aan Autopar kan zij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele andere/overige schade of klachten in de breedste zin van het woord resulterend uit de reparatie van Autopar.nl
11.4 Autopar mag ten alle tijden besluiten de reparatie niet door te zetten vanwege verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie vanuit de afnemer. Hiermee vervalt de overeenkomst en wordt het radio/navigatieapparaat retour gestuurd in de staat waarop zich deze op dat moment verkeerd. Ook wanneer Autopar reparaties aan het systeem heeft gedaan of reparaties door Autopar reeds hebben plaatsgevonden.
11.5 Er bestaat een 3 maanden garantieregeling op gedane reparatie van Autopar. Autopar is nimmer verantwoordelijk voor reparatie die nodig zijn aan radio’s, navigatiesystemen, parkeersensoren(sets), (achteruitrij)camera nadat een reparatie al heeft plaatsgevonden en niet veroorzaakt kan zijn door Autopar. Systemen kunnen op meerdere vlakken defect raken. Firmware en hardware op aangeboden reparaties kunnen in zijn totaliteit vervangen worden tijdens en na reparatie. Autopar is dan ook nimmer verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden, items en/of software die meegeleverd worden met het product, toestel of systeem / set dat niet origineel bij het product, toestel of systeem / set is geleverd.
11.7 De voorgestelde inbouwlocaties van Autopar.nl zijn op zichzelf staande bedrijven die voor worden voorgestelde door Autopar.nl en worden erkend als erkende inbouwlocatie, getoetst op professionele inbouw/montage/demontage en programmering. Wanneer u besluit het Autopar product door een voorgestelde inbouwlocatie van Autopar in te laten bouwen/monteren/leveren in de ruimste zin van het woord gaat u hierbij in overeenkomst met de betreffende voorgestelde inbouwlocatie.
11.8 Autopar.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of misstanden c.q. gevolgschade bij het monteren en/of inbouwen van uw producten/materialen die uw bij Autopar heeft aangschaft. De inbouw/montage van een Autopar product bij een voorgestelde inbouwlocatie/montagebedrijf is een separate overeenkomst met het betreffende bedrijf.
11.9 Wij verwachten dat de klant zijnde particulier of bedrijfsmating, na inbouw bij een voorgestelde inbouwlocatie direct zijn gemonteerde/ingebouwde items controleert op (af)werking en eventuele misstanden zoals beschadigingen en/of niet-functioneren. Dit ten alle tijden direct na inbouw/afhalen van het voertuig. Wanneer het voertuig de inbouwlocatie heeft verlaten gaat de klant akkoord met de verrichte werkzaamheden en de staat van zijn voertuig. Wij raden de klant dan ook ten alle tijden aan eventuele beschadigingen aan het voertuig aan te tonen met voor- en na foto’s.
11.10 In geval van export is Autopar verantwoordelijk van de verstuurde items tot aan het adres van de freight forwarder die in Nederland of Belgie is gevestigd. Eventuele kosten/schade die hierna voortvloeien zijn voor verantwoording van de importeur van onze goederen. FOR is van toepassing.
11.11 Tenzij nadrukkelijk aangegeven door onze monteurs, is het in het kader van uw en onze veiligheid is de afnemer niet toegestaan de werkplaats te betreden voor, tijdens en na de inbouw/reparatie/montage aan het voertuig. Tijdens uw bezoek aan een van onze voorgestelde inbouwlocaties is het mogelijk dat video-apparatuur (mogelijk ondersteund door audio opnames) uw bezoek registreert en vastlegt. Gaat de afnemer hiermee niet akkoord dan dient u geen gebruik te maken van onze voorgestelde inbouwlocaties.
11.12 Autopar is nimmer verantwoordelijk/aansprakelijk voor (neven)kosten of enig ander soort (extra) kosten die afnemer maakt of moet maken om zijn of haar bij Autopar bestelde artikel/opdracht te laten monteren. Enige vergoedingen of kosten worden door Autopar (gedeeltelijk) vergoed in overleg, deze kosten zijn altijd in overleg alvorens vastgesteld en zal nimmer op nacalculatie worden vastgesteld. Autopar behoudt zich ten alle tijden het recht enige opdracht of uitlevering van opdracht/artikel per direct te ontbinden wanneer afnemer kosten wil verhalen waar Autopar geen invloed op heeft of de keuze in heeft gekregen deze te vergoeden alvorens de opdracht is voltrokken.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Autopar.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Autopar.nl zolang de afnemer de vorderingen van Autopar.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Autopar.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Autopar.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Autopar.nl of een door Autopar.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Autopar.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Autopar.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Autopar.nl.
12.7 De afnemer is ervan op de hoogte dat Autopar.nl geen relatie heeft met Volkswagen, Audi, Skoda en Seat Nederland (VAG) en hier geen officieel of anderszins onderdeel van is.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Autopar.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Autopar.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Elke klant van Autopar gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden wanneer deze enige vorm van overeenkomst aangaat via Autopar zijnde het mondeling / schriftelijk of na voltrokken inbouw, reparatie, montage, levering of dienst. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met deze algemene / verkoopvoorwaarden dient de afnemer Autopar.nl of haar voorgestelde inbouwlocaties niet in te schakelen voor eventuele reparatie/afname/inbouw/montage/verbouw of levering van een product of dienst aangeboden door Autopar.nl of haar voorgestelde inbouwlocaties.

 

Winkelwagen

close